bild1

Mönche, Müller und Siedler

Auf den Spuren des Mittelalters durch das Lebuser Land

Mnisi, Młynarze i Osadnicy

Po śladach średniowiecza przez Ziemię Lubuską

Eine Projektidee von Charlotte Bergmann und Thomas Dempwolf.
Gefördert durch die Gemeinschaftsinitiative LEADER+


Spuren – Eine Reise durch historische Kulturlandschaften

Die geologisch-geomorphologische Entstehungsgeschichte des betrach­teten Gebietes wie auch die besiedlungsgeschichtliche Entwicklung nach der letzten Eiszeit stellen Besonder­heiten dar, die zu der Einzigartigkeit der grenzübergreifenden Region des Lebuser Landes beitragen.
Die Landschaft ist geprägt von starken Gegensätzen, die aus der eiszeitlichen Entstehung und den damit verbundenen großen topografischen Unterschieden (Hügelland/Bruchlandschaften) resultieren. Sandige Trockenhänge grenzen an sumpfige Moore, Strecken hohen Gefälles finden sich in der Hügellandschaft neben den weiten Ebenen im Bruch, arme Sandböden hier, fruchtbare Auenböden dort, um nur einige der extremen Unterschiede zu nennen, die seit ihrer Entstehung die Grundlage für die menschliche Besiedlung bilden.
Die Siedlungsgeschichte zeigt ganz deutlich, dass es sich um einen Landstrich handelt, in dem die Menschen durch die Jahrtausende immer wieder „Einwanderer“ waren und noch heute sind. Die Besiedlung, Urbarmachung und Nutzung dieser oft auch kleinräumig gegensätzlichen Landschaft ist nie leicht und einfach gewesen. Zwischen den großen Siedlungsphasen in der Frühgeschichte, dann in der Slawenzeit, später im Mittelalter und schließlich im Laufe der letzten Jahrhunderte gab es immer wieder auch Abwanderung und das Wüstfallen von Orten. Aus allen großen Siedlungsphasen zeugen Fundstätten und Bauwerke von dem Geschick der Siedler im Umgang mit den natürlichen Gegebenheiten (z. B. Wassermühlen/Windmühlen, Klosteranlagen, Ortsteingewinnung, Feld- und Waldbaugeschichte, Fischerei, Trockenlegung und Kolonialisierung der großen Brüche an Oder und Warthe bis hin zu heutigen Themen wie Bioanbau, Regional­vermarktung, Naturschutz und Naturtourismus).
Alle Betrachtungen treffen für die gesamte Region zu, egal ob sie heute unter deutscher oder polnischer Regierung steht, die großen Siedlungswellen kamen von Osten und Westen gleichermaßen, das Thema der Grenzziehung und Grenzbefestigung zieht sich wie ein endloses Band durch die Geschichte.
An der heutigen Siedlungsstruktur der Landschaft um Oder und Warthe ist die Geschichte nach wie vor gut ablesbar, aus allen Epochen sind sichtbare Zeugnisse der Kulturgeschichte erhalten.Ślady – Podróż przez historyczne krajobrazy kulturowe

O odrębności traktowanego tutaj obszaru decyduje zarówno jego geomorfologiczna historia jak i proces jego zasiedlenia w okresie po ostatnim zlodowaceniu, to one właśnie pozwalają ukazać wyjątkowość rozciągającego się po obu stronach granicy regionu Ziemi Lubuskiej.
Jej krajobraz po dziś dzień kształtowany jest przez silne kontrasty, wynikłe z jego narodzin w erze zlodowaceń i związanego z tym znacznego topograficznego zróżnicowania (teren pagórkowaty vs. nadrzeczne łęgi). Piaszczyste suche zbocza graniczą tutaj z błotnistymi obniżeniami, silnie pofałdowany teren sąsiaduje z rozległymi równinami łęgowymi,
ubogie piaszczyste grunta z żyznymi glebami dolinnymi, by wspomnieć tylko kilka pośród skrajności, które od czasu narodzin tego krajobrazu wytyczały ramy ludzkiego osadnictwa.
Historia osadnictwa jednoznacznie dowodzi, że chodzi tutaj o teren, na którym ludzie zawsze byli i po dziś dzień pozostają „przybyszami“. Zasiedlenie, zagospodarowanie i użytkowanie tak skrajnie, często również na niewielkim obszarze, zróżnicowanego terenu nigdy nie należało do zadań łatwych. Stąd fazy intensywnego osadnictwa w okresie wczesnohistorycznym, słowiańskim, w średniowieczu, nareszcie na przestrze­nii ostatnich stuleci, przeplatały się z okresami, w których tereny te bywały również raz po raz przez ludzi opuszczane, a porzucone przez nich miejsca powracały do naturalnego stanu. Znaleziska i budowle ze wszystkich okresów świadczą o zręczności, z jaką osadnicy wykorzystywali naturalne walory terenu (np. młyny i wiatraki, założenia klasztorne, świadectwa wykorzystania miejscowego surowca kamiennego, historia upraw polnych i leśnych, rybołówstwa, osuszania i kolonizacji łęgów warciańskich i odrzańskich, aż po tematy współczesne w rodzaju upraw biologicznych, regionalnego marketingu, ochrony środowiska i ekoturystyki).
Wszystkie te uwagi odnoszą się po równi do całego obszaru regionu, niezależnie od tego, czy chodzi o jego część położoną na terytorium Polski czy Niemiec. Fale osadników przybywały na ten teren zarówno ze wschodu jak i z zachodu, a problem wytyczania i stabilizacji granic jest stale obecny w jego historii. Zarysowana wyżej historia krainy nad Odrą i Wartą daje się wciąż odczytać w strukturze jej zasiedlenia, zachowały się tutaj zabytki wszystkich epok historii kultury.

 

image1
Mittelalterwege
image2
Mittelalterwege